Koolitused koolikollektiividele ja lastevanematele

Psühholoogiaalsed koolitused, mille eesmärk on anda õpetajatele ja lastevanematele praktilisi teadmisi ja oskusi laste arengut ning õppimist soodustava keskkonna loomisel

Tõhus klassi haldamine, tagasiside andmine ja käitumise juhtimine, mis toetab õppija motivatsiooni ja aitab hoida klassidistsipliini

Koolituse raames on fookuses tõhusa klassi haldamise võtted, tagasiside andmine ja õpilaste käitumise juhtimise põhimõtted, mis toetavad

  • õpetaja ja õpilase vahelise usaldusliku suhte loomist
  • õpilase motivatsiooni õppeprotsessis osalemisel
  • väljakutsuva ja klassikorda rikkuva käitumisega toimetulekut.
blackboard, writing, chalk-209152.jpg

Käitumise tugikava koostamine ja rakendmine

Käitumise tugikava on meetod, mis toetab õpetajat ja tugispetsialisti kas terve klassi või üksiku õpilase väljakutsuva käitumisega toimetulekul ning oodatud käitumise esile kutsumisel. Käitumise tugikava on tõhus tugimeede kõikide, sealhulgas hariduslike erivajadustega ja käitumisraskustega õppijate toetamisel nii õppetöös osalemisel kui ka vahetunnitegevustes hakkamasaamisel.

Koolitusel osalenu:

  • teab käitumise tugikava koostamise etappe ja põhimõtteid
  • on omandanud praktilised oskused õpilasele või klassile käitumise tugikava koostamiseks ja rakendamiseks 

Kogu kollektiiviga käitumise tugikava koolitusel osalemine aitab saada ühtse arusaama meetodi rakendamise eesmärkidest ning on abiks kolleegitoe pakkumisel.

school, study, education-6900381.jpg

Äreva õppija toetamine koolis

Koroonapandeemia järgselt on koolides kasvanud liigse ärevuse ja erinevate meeleoluprobleemide all kannatavate õpilaste osakaal. Selleks, et ärevuse sümptomitega või juba välja kujunenud ärevushäirega õpilane saaks jätkata hariduse omandamist ja igapäeavselt koolikohustuse täitmist, on oluline, et kool oskaks ärevusega õppijat toetada ja tema vajadustega arvestada.

Koolitus annab ülevaate meeleoluprobleemide, sealhulgas ülemäärase ärevuse ning ärevushäire olemusest ja aitab mõista, kuidas meeleoluprobleemid ja ärevus mõjutab õppeprotsessis osalemist ja õppimist. Koolituse raames käsitletakse pratkilisi suhtlemisvõtteid, õppeprotsessi kohandamise meetodeid ja igapäevaseid tegevusi, mida kooli keskkonnas äreva ja meeleoluprobleemidega õppijate toetamisel rakendada.

glasses, reading, books-4704055.jpg

Koolitused lastevanematele

Selleks, et muuta lastevanemate üldkoosolek või kooli poolt kokku kutsutud teema- ja aruteluõhtu lastevanematele harivaks ja vanemlikke oskusi täiendavaks, saab tellida koolitusi järgnevatel teemadel:

  • Kuidas aju õpib ehk mis tingimusi vajab laps tõhusaks õppimiseks ja kuidas luua lapse õppimist toetav arengukeskkond
  • Lapse tugevate tunnetega toimetulek ja kuidas arendada lapse emotsionaalseid oskuseid
  • Digivahend kui lapse arengu mõjutaja – milline on digivahendi mõju arenevale ajule. Kas, miks, kui palju ja kuidas piirata lapse digivahendi kasutust
hands, ipad, tablet-820272.jpg

Lapse arengut toetava keskkonna loomise aluseks on teadlik vanemlus ja turvaline õpikeskkond koolis.

Seda aitavad luua oskused ja teadmised lapse arengust ja tema arenguvajadustest.